ThumbKý kết hợp đồng tài trợ kinh phí thực hiện đề án Nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ký kết hợp đồng tài trợ kinh phí thực hiện đề án Nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giữa BIDV - Chi nhánh Bình Định và Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định